Inmiddels horen we er bijna dagelijks over: de overgang van de AWBZ naar de Wmo, de Zorgverzekeringswet en de nieuwe Wet langdurige zorg. Vooral over de beoogde datum van 1 januari 2015.  Er is nog steeds politieke discussie over de haalbaarheid hiervan.

Ook voor de financiering van diverse hulpmiddelen in instellingen hebben de wijzigingen consequenties. In de aanloop naar de stelselherziening is op 1 januari 2013 de Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit betreft cliënten met zorgzwaartepakket 9A. De zorg voor deze cliënten is daarmee opgenomen in de DBC-systematiek.

Destijds is de keuze gemaakt om de gerelateerde bovenbudgettaire cq. individuele hulpmiddelen niet direct over te hevelen, maar te behouden in de AWBZ. Volgens planning verandert dit per 1 januari 2015. Dan moeten ook de hulpmiddelen voor deze groep cliënten vanuit de Zvw worden bekostigd.

Persoonsgebonden rolstoelen voor GRZ cliënten komen dan op het budget van de instelling. Ter compensatie wordt bij de DBC-tarieven voor deze cliënten een opslag van 1,9% opgeteld.

Of de financiering van deze hulpmiddelen inderdaad per 1 januari 2015 zal wijzigen is nog onzeker. Het hele proces rond de veranderingen  is complex. Daarom heeft VWS, met steun van alle stakeholders in de markt, aan de minister het advies gegeven om de financiering van deze intramurale hulpmiddelen ten behoeve van GRZ cliënten nog een jaar onveranderd te laten. Dit om alle betrokkenen de tijd te geven om onduidelijkheden af te stemmen en zorgvuldig invulling te kunnen geven aan de wijzigingen.

De verwachting is  dat de minister uiterlijk begin oktober laat weten of zij dit advies opvolgt.

Vooruitlopend op de nieuwe situatie hebben wij uiteraard al een passende oplossing voorbereid voor onze klanten. Dit om ervoor te zorgen dat de hulpmiddelenzorg aan uw cliënten onverstoord doorgaat en een naadloze overgang naar de nieuwe situatie mogelijk is. Wanneer er duidelijkheid over de daadwerkelijke ingangsdatum is, zullen wij hierover direct berichten.

René Martens, 16 september 2014